logo

Namens de DCRF het volgende bericht:

Hierbij laten we u weten dat het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO-examen hebben afgelegd.

De DCRF Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van het register anders te organiseren, om zo de kwaliteit van zowel de examens als het register te kunnen waarborgen. De gekozen oplossing was om het beheer onder te brengen bij de DCRF. De werkgroep heeft hiervoor een plan voorgelegd aan het DCRF-bestuur, dat het heeft goedgekeurd. Het bestuur heeft vervolgens aan Dyonne van Duren gevraagd of zij de daadwerkelijke overdracht wil coördineren. Als voormalig voorzitter van de werkgroep Scholing is zij nauw betrokken geweest bij de beraadslagingen over het register. Samen met Leonie Middelink en Annelies van Woudenberg bereidt ze de overdracht voor. Ze werken hierbij nauw samen met de werkgroep en ook met eX:plain, het bedrijf dat namens EMWO het afnemen van de WMO-GCP examens voor haar rekening neemt.

Naar verwachting is de overdracht van het register aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Tegen de tijd dat het register daadwerkelijk wordt overgedragen, worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld van de eventuele veranderingen en wat deze voor hen kunnen betekenen.